INFORMACJA PRAWNA DOTYCZĄCA OCHRONY DANYCH

Portal telepizza.pl

Podstawowe informacje dotyczące ochrony danych osobowych

Podmiot odpowiedzialny za przetwarzanie

Telepizza Poland Sp.z o.o.

Cele przetwarzania i podstawa prawna

 

Cel 1: Obsługa zamówienia i rozpatrywanie reklamacji i sugestii dotyczących zrealizowanego zamówienia.

Podstawa prawna: Strona w umowie z klientem w sprawie realizacji zamówienia.

 

Cel 2: Przesyłanie informacji handlowej na temat produktów i/lub usług oferowanych przez naszą sieć każdym dostępnym kanałem, jak również otrzymywanie informacji zwrotnej na temat satysfakcji klienta.

Podstawa prawna: Zgoda wyrażona przez osobę zainteresowaną poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola dotyczącego informacji handlowych.

 

Cel 3: Dopasowanie oferty handlowej do preferencji klientów na podstawie analizy i segmentacji informacji osobowych i handlowych.

Podstawa prawna: Zgoda wyrażona przez osobę zainteresowaną poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola dotyczącego wykorzystania danych osobowych w celu profilowania.

 

Odbiorcy cesji danych

Dane nie są przekazywane

Odbiorcy międzynarodowego przekazywania danych

Dane mogą zostać przekazane podmiotom trzecim jeśli będzie to konieczne aby zrealizować cele przetwarzania.

Prawa osób zainteresowanych

Prawo do dostępu, poprawiania, wycofania danych oraz inne prawa wyszczególnione w informacjach dodatkowych.

Informacje dodatkowe

Więcej szczegółowych informacji na temat ochrony danych osobowych znajdziesz w dziale: CZĘŚĆ II: Informacje dodatkowe i szczegółowe

 


 CZĘŚĆ II: Informacje dodatkowe i szczegółowe dotyczące użycia Twoich danych osobowych

 

Niniejszy dokument ma na celu określenie Polityki Prywatności strony internetowej należącej do Telepizza Poland Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Postępu 6, 02-676 Warszawa, numerem NIP 527 020 24 89 zwana dalej TELEPIZZA.

W dokumencie wyjaśnimy jak gromadzimy, wykorzystujemy, udostępniamy i chronimy dane osobowe w związku z korzystaniem z naszych usług i produktów oraz naszej strony internetowej.

Opinia naszych klientów jest dla nas ważna, więc jeśli masz jakieś pytania dotyczące Polityki Prywatności, możesz skontaktować się z nami pod adresem wymienionym powyżej lub mailowo, pod adresem iod@telepizza.pl

Przejrzystość jest dla nas bardzo istotna, dlatego też prosimy byś poświęcił kilka minut na zapoznanie się z Polityką Prywatności i podjęcie decyzji. Polityka Prywatności ma na celu zagwarantowanie spełnienia wszystkich warunków Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych Osobowych (RODO).

 

1.    ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA PRZETWARZANIE

Kto jest odpowiedzialny za przetwarzanie danych?

Jednostka:         Telepizza Poland Sp. z o.o.

Adres:                ul. Postępu 6, 02 – 676 Warszawa

Telefon:             +48 22 869 69 00

Kontakt IOD:       iod@telepizza.pl

 

2.    CEL PRZETWARZANIA

W jakim celu przetwarzamy Twoje dane osobowe?

W firmie TELEPIZZA przetwarzamy dane udostępnione przez osoby zainteresowane w celu:

             Obsługi dostawy zamówienia oraz rozpatrywania reklamacji i sugestii dotyczących zrealizowanego zamówienia

             Przesyłania informacji handlowej na temat produktów i/lub usług oferowanych przez naszą sieć każdym dostępnym kanałem, jak również otrzymania informacji zwrotnej na temat satysfakcji klienta.

             Dopasowania oferty handlowej do preferencji klientów na podstawie analizy i segmentacji informacji osobowych i handlowych.

 

W przypadku gdyby TELEPIZZA zamierzała wykorzystać Twoje dane w innych celach niż te zdefiniowane powyżej, zostaniesz o tym poinformowany wcześniej.

Zainteresowany będzie jedynym pociągniętym do odpowiedzialności w przypadku podania nieprawdziwych, niedokładnych, niepełnych lub nieaktualnych danych.

Ile czasu przechowujemy Twoje dane?

Otrzymane dane osobowe przechowywane są dopóki nie poprosisz o ich usunięcie lub dopóki są adekwatne do celów w jakich zostały pozyskane.

Czy będziesz musiał udostępnić nam wszystkie swoje dane?

Tak, konieczne będzie podanie wszystkich danych koniecznych do zrealizowania zamówienia

 

3.    POUFNOŚĆ

TELEPIZZA jest zobowiązana do poszanowania poufności danych i wykorzystania ich zgodnie z przeznaczeniem, jak również do przechowywania ich w odpowiedni sposób, w celu uniknięcia ich modyfikacji, utraty i nieautoryzowanego  dostępu i przetwarzania, zgodnie z postanowieniami RODO.

4.    ZASADY UŻYTKOWANIA I ODPOWIEDZIALNOŚĆ UŻYTKOWNIKA

Użytkownik oświadcza i gwarantuje, że jest pełnoletni i ma zdolność prawną do korzystania z usług oferowanych na Stronie.

W związku z tym TELEPIZZA będzie mogła podjąć odpowiednie działania w celu sprawdzenia wieku użytkownika, który w każdej chwili może zostać poproszony o udowodnienie swojego wieku poprzez dostarczenie kopii dowodu tożsamości lub innego dokumentu. Jeśli użytkownik nie wyrazi zgody lub nie odpowie w terminie, TELEPIZZA  ma prawo do usunięcia użytkownika z rejestru.

W przypadku gdy TELEPIZZA wypuści na rynek specjalną promocję produktów lub usług skierowaną do dzieci, będzie miała prawo do wykorzystania odpowiednich mechanizmów prawnych aby umożliwić uczestnictwo niepełnoletnich w promocjach dzięki zgodzie rodziców lub opiekunów oraz zastosowaniu specjalnych środków sprawdzenia i bezpieczeństwa danych.

Użytkownik zobowiązuje się do nie realizowania fałszywych zamówień oraz udostępnienia poprawnych i prawdziwych potrzebnych danych. Udostępnienie nieprawdziwych lub niekompletnych danych to wyłączna odpowiedzialność użytkownika i może prowadzić do braku realizacji zamówienia przez TELEPIZZĘ.

5.    UZASADNIENIE PRAWNE

Jakie jest uzasadnienie prawne do wykorzystania Twoich danych?

Podstawą prawną do przetwarzania danych jest umowa w której klient jest stroną w realizacji zamówienia oraz zgoda którą wyraża klient zaznaczając pola dotyczące akceptacji przesyłania informacji handlowej i analizy jego danych osobowych poprzez tworzenie profilów.

Czy klient ma prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych?

Tak, zainteresowany ma prawo do wycofania  zgody w dowolnym momencie, co nie wpływa na legalność przetwarzania danych sprzed wycofania zgody.

Czy TELEPIZZA będzie w sposób zautomatyzowany podejmować decyzje w indywidualnych przypadkach i/lub tworzyć profile które będą miały skutki prawne lub w podobny sposób znacznie wpłyną na zainteresowanego?

Nie, w TELEPIZZY nie będą miały miejsca decyzje zautomatyzowane ani tworzenie profilów na podstawie danych udostępnionych przez zainteresowanych.

6.    ODBIORCY CESJI DANYCH

Czy dane będą udostępniane innym firmom?

Nie, nie przewiduje się przekazywania danych osobom trzecim, z wyjątkiem sytuacji obowiązku prawnego.

7.    ODBIORCY MIĘDZYNARODOWEGO PRZEKAZYWANIA DANYCH

Jakim odbiorcom przekażemy Twoje dane?

TELEPIZZA będzie mogła przekazać Twoje dane w celach wyszczególnionych w dziale „W jakim celu przetwarzamy Twoje dane osobowe?” innym firmom Grupy/Sieci TELEPIZZA w sektorze restauracyjnym, jak również firmom powiązanym z ich działalnością i promocją (rozrywka, podróże, żywienie, telekomunikacja, kultura, usługi), które współpracują lub będą współpracowały z TELEPIZZĄ przy jej działaniach i kampaniach promocyjnych.

8.    PRAWA OSÓB ZAINTERESOWANYCH

 

Jakie są Twoje prawa jeśli udostępnisz nam dane?

Każdy ma prawo dowiedzieć się czy dane go dotyczące są przetwarzane przez TELEPIZZĘ, czy nie.

W związku z tym, zgodnie z założeniami Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych Osobowych, informujemy, że przysługują Ci następujące prawa:

·                     Dostęp do danych

Masz prawo dostępu do swoich danych i sprawdzenia jakie dane przetwarzamy.

·                     Prośba o poprawę lub usunięcie danych

W określonych sytuacjach masz prawo do poprawiania niedokładnych danych, które Cię dotyczą, a które przetwarzamy, a nawet do prośby o ich usunięcie, na przykład kiedy nie są już użyteczne w celach określonych wcześniej.

·                     Prośba o ograniczenie przetwarzania danych

W określonych okolicznościach masz prawo prosić nas o ograniczenie przetwarzania danych. W tym przypadku zachowamy je tylko w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, zgodnie z założeniami Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych Osobowych.

·                     Przenoszenie danych

W określonych okolicznościach masz prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe, które Cię dotyczą i które nam dostarczyłeś, oraz masz prawo przesłać te dane osobowe innemu administratorowi.

·                     Prawo do sprzeciwu

W określonych okolicznościach i z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją, masz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania dotyczących Cię danych osobowych. W tym przypadku nie będziemy już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wystąpią prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania, lub podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Dokąd powinieneś się zwrócić w celu dochodzenia swoich praw?

W celu dochodzenia swoich praw, wyszczególnionych powyżej, osoba zainteresowana może skontaktować się z TELEPIZZĄ pocztą, dopisując na kopercie „Ochrona danych” i wysyłając list na adres Działu Obsługi Klienta Telepizza Poland Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Postępu 6, 02-676 Warszawa, lub mailowo na adres: opinia@telepizza.pl.

Kiedy odpowiemy na Twoje zgłoszenie?

Odpowiemy na Twoje zgłoszenie niezwłocznie, w terminie maksymalnie jednego miesiąca od otrzymania zgłoszenia. Mając na uwadze złożoność oraz liczbę otrzymywanych zgłoszeń, termin może się wydłużyć o kolejne dwa miesiące, przy czym TELEPIZZA poinformuje zainteresowanego o przedłużeniu najpóźniej po miesiącu od otrzymania zgłoszenia oraz wyjaśni powody opóźnienia.

Czy masz prawo do reklamacji?

Tak, zainteresowany ma prawo do reklamacji, szczególnie w sytuacji gdy nie jest usatysfakcjonowany przestrzeganiem swoich praw, w instytucji państwowej. W Polsce  jest to prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Przed złożeniem reklamacji, zainteresowany może skontaktować się mailowo z Inspektor Ochrony Danych Osobowych (IOD)  pod adresem: iod@telepizza.pl

9.  BEZPIECZEŃSTWO DANYCH

W celu zapewnienia bezpieczeństwa Twoich danych osobowych informujemy, że przyjęliśmy wszelkie środki natury technicznej i organizacyjnej potrzebne do zagwarantowania bezpieczeństwa udostępnionych danych osobowych i ochrony przed ich modyfikacją, utratą, niewłaściwym użyciem, rozpowszechnieniem i nieautoryzowanym użyciem lub przetwarzaniem, zgodnie z założeniami Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych Osobowych. W tym względzie, TELEPIZZA gwarantuje ochronę przetwarzanych danych i zastosuje odpowiednie środki adekwatne do aktualnego stanu technologii. Nasze środki bezpieczeństwa są ciągle aktualizowane  zgodnie z rozwojem technologicznym i obowiązkami wynikającymi z przepisów na temat ochrony danych.

W przypadku gdy użyjesz danych osoby trzeciej, na przykład w celu złożenia zamówienia na produkty oferowane przez TELEPIZZĘ, informujemy, że będziesz jedynym odpowiedzialnym za zdobycie zgody osoby trzeciej na udostępnienie jej danych TELEPIZZY.

Ponadto, jeśli będziesz mieć jakiekolwiek pytania dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych, możesz zgłosić się do wyżej wymienionej jednostki, która jest do dyspozycji klientów potrzebujących informacji na temat przetwarzania danych osobowych lub chcących zgłosić sugestie lub zażalenia.

TELEPIZZA nie jest odpowiedzialna za przetwarzanie danych osobowych pochodzących ze stron internetowych spoza domeny TELEPIZZY, na które możesz dostać się poprzez linki zawarte na naszej stronie, ani za środki bezpieczeństwa stosowane na jakiejkolwiek innej stronie internetowej, na której znajdują się odnośniki do naszej strony.

TA INFORMACJA PRAWNA DOTYCZĄCA OCHRONY DANYCH MA PIERWSZEŃSTWO WOBEC JAKIEJKOLWIEK INNEJ INORMACJI PRAWNEJ LUB KLAUZULI DOTYCZĄCEJ DANYCH OSOBOWYCH, KTÓRE ZAWIERAJĄ WARUNKI STOJĄCE W SPRZECZNOŚCI DO POWYŻEJ USTALONYCH

 

 

 

INFORMACJA PRAWNA DOTYCZĄCA OCHRONY DANYCH

Portal telepizza.pl

Podstawowe informacje dotyczące ochrony danych osobowych

Podmiot odpowiedzialny za przetwarzanie

Telepizza Poland Sp.z o.o.

Cele przetwarzania i podstawa prawna

 

Cel 1: Obsługa zamówienia i rozpatrywanie reklamacji i sugestii dotyczących zrealizowanego zamówienia.

Podstawa prawna: Strona w umowie z klientem w sprawie realizacji zamówienia.

 

Cel 2: Przesyłanie informacji handlowej na temat produktów i/lub usług oferowanych przez naszą sieć każdym dostępnym kanałem, jak również otrzymywanie informacji zwrotnej na temat satysfakcji klienta.

Podstawa prawna: Zgoda wyrażona przez osobę zainteresowaną poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola dotyczącego informacji handlowych.

 

Cel 3: Dopasowanie oferty handlowej do preferencji klientów na podstawie analizy i segmentacji informacji osobowych i handlowych.

Podstawa prawna: Zgoda wyrażona przez osobę zainteresowaną poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola dotyczącego wykorzystania danych osobowych w celu profilowania.

 

Odbiorcy cesji danych

Dane nie są przekazywane

Odbiorcy międzynarodowego przekazywania danych

Dane mogą zostać przekazane podmiotom trzecim jeśli będzie to konieczne aby zrealizować cele przetwarzania.

Prawa osób zainteresowanych

Prawo do dostępu, poprawiania, wycofania danych oraz inne prawa wyszczególnione w informacjach dodatkowych.

Informacje dodatkowe

Więcej szczegółowych informacji na temat ochrony danych osobowych znajdziesz w dziale: CZĘŚĆ II: Informacje dodatkowe i szczegółowe

 


 CZĘŚĆ II: Informacje dodatkowe i szczegółowe dotyczące użycia Twoich danych osobowych

 

Niniejszy dokument ma na celu określenie Polityki Prywatności strony internetowej należącej do Telepizza Poland Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Postępu 6, 02-676 Warszawa, numerem NIP 527 020 24 89 zwana dalej TELEPIZZA.

W dokumencie wyjaśnimy jak gromadzimy, wykorzystujemy, udostępniamy i chronimy dane osobowe w związku z korzystaniem z naszych usług i produktów oraz naszej strony internetowej.

Opinia naszych klientów jest dla nas ważna, więc jeśli masz jakieś pytania dotyczące Polityki Prywatności, możesz skontaktować się z nami pod adresem wymienionym powyżej lub mailowo, pod adresem iod@telepizza.pl

Przejrzystość jest dla nas bardzo istotna, dlatego też prosimy byś poświęcił kilka minut na zapoznanie się z Polityką Prywatności i podjęcie decyzji. Polityka Prywatności ma na celu zagwarantowanie spełnienia wszystkich warunków Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych Osobowych (RODO).

 

1.    ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA PRZETWARZANIE

Kto jest odpowiedzialny za przetwarzanie danych?

Jednostka:         Telepizza Poland Sp. z o.o.

Adres:                ul. Postępu 6, 02 – 676 Warszawa

Telefon:             +48 22 869 69 00

Kontakt IOD:       iod@telepizza.pl

 

2.    CEL PRZETWARZANIA

W jakim celu przetwarzamy Twoje dane osobowe?

W firmie TELEPIZZA przetwarzamy dane udostępnione przez osoby zainteresowane w celu:

             Obsługi dostawy zamówienia oraz rozpatrywania reklamacji i sugestii dotyczących zrealizowanego zamówienia

             Przesyłania informacji handlowej na temat produktów i/lub usług oferowanych przez naszą sieć każdym dostępnym kanałem, jak również otrzymania informacji zwrotnej na temat satysfakcji klienta.

             Dopasowania oferty handlowej do preferencji klientów na podstawie analizy i segmentacji informacji osobowych i handlowych.

 

W przypadku gdyby TELEPIZZA zamierzała wykorzystać Twoje dane w innych celach niż te zdefiniowane powyżej, zostaniesz o tym poinformowany wcześniej.

Zainteresowany będzie jedynym pociągniętym do odpowiedzialności w przypadku podania nieprawdziwych, niedokładnych, niepełnych lub nieaktualnych danych.

Ile czasu przechowujemy Twoje dane?

Otrzymane dane osobowe przechowywane są dopóki nie poprosisz o ich usunięcie lub dopóki są adekwatne do celów w jakich zostały pozyskane.

Czy będziesz musiał udostępnić nam wszystkie swoje dane?

Tak, konieczne będzie podanie wszystkich danych koniecznych do zrealizowania zamówienia

 

3.    POUFNOŚĆ

TELEPIZZA jest zobowiązana do poszanowania poufności danych i wykorzystania ich zgodnie z przeznaczeniem, jak również do przechowywania ich w odpowiedni sposób, w celu uniknięcia ich modyfikacji, utraty i nieautoryzowanego  dostępu i przetwarzania, zgodnie z postanowieniami RODO.

4.    ZASADY UŻYTKOWANIA I ODPOWIEDZIALNOŚĆ UŻYTKOWNIKA

Użytkownik oświadcza i gwarantuje, że jest pełnoletni i ma zdolność prawną do korzystania z usług oferowanych na Stronie.

W związku z tym TELEPIZZA będzie mogła podjąć odpowiednie działania w celu sprawdzenia wieku użytkownika, który w każdej chwili może zostać poproszony o udowodnienie swojego wieku poprzez dostarczenie kopii dowodu tożsamości lub innego dokumentu. Jeśli użytkownik nie wyrazi zgody lub nie odpowie w terminie, TELEPIZZA  ma prawo do usunięcia użytkownika z rejestru.

W przypadku gdy TELEPIZZA wypuści na rynek specjalną promocję produktów lub usług skierowaną do dzieci, będzie miała prawo do wykorzystania odpowiednich mechanizmów prawnych aby umożliwić uczestnictwo niepełnoletnich w promocjach dzięki zgodzie rodziców lub opiekunów oraz zastosowaniu specjalnych środków sprawdzenia i bezpieczeństwa danych.

Użytkownik zobowiązuje się do nie realizowania fałszywych zamówień oraz udostępnienia poprawnych i prawdziwych potrzebnych danych. Udostępnienie nieprawdziwych lub niekompletnych danych to wyłączna odpowiedzialność użytkownika i może prowadzić do braku realizacji zamówienia przez TELEPIZZĘ.

5.    UZASADNIENIE PRAWNE

Jakie jest uzasadnienie prawne do wykorzystania Twoich danych?

Podstawą prawną do przetwarzania danych jest umowa w której klient jest stroną w realizacji zamówienia oraz zgoda którą wyraża klient zaznaczając pola dotyczące akceptacji przesyłania informacji handlowej i analizy jego danych osobowych poprzez tworzenie profilów.

Czy klient ma prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych?

Tak, zainteresowany ma prawo do wycofania  zgody w dowolnym momencie, co nie wpływa na legalność przetwarzania danych sprzed wycofania zgody.

Czy TELEPIZZA będzie w sposób zautomatyzowany podejmować decyzje w indywidualnych przypadkach i/lub tworzyć profile które będą miały skutki prawne lub w podobny sposób znacznie wpłyną na zainteresowanego?

Nie, w TELEPIZZY nie będą miały miejsca decyzje zautomatyzowane ani tworzenie profilów na podstawie danych udostępnionych przez zainteresowanych.

6.    ODBIORCY CESJI DANYCH

Czy dane będą udostępniane innym firmom?

Nie, nie przewiduje się przekazywania danych osobom trzecim, z wyjątkiem sytuacji obowiązku prawnego.

7.    ODBIORCY MIĘDZYNARODOWEGO PRZEKAZYWANIA DANYCH

Jakim odbiorcom przekażemy Twoje dane?

TELEPIZZA będzie mogła przekazać Twoje dane w celach wyszczególnionych w dziale „W jakim celu przetwarzamy Twoje dane osobowe?” innym firmom Grupy/Sieci TELEPIZZA w sektorze restauracyjnym, jak również firmom powiązanym z ich działalnością i promocją (rozrywka, podróże, żywienie, telekomunikacja, kultura, usługi), które współpracują lub będą współpracowały z TELEPIZZĄ przy jej działaniach i kampaniach promocyjnych.

8.    PRAWA OSÓB ZAINTERESOWANYCH

 

Jakie są Twoje prawa jeśli udostępnisz nam dane?

Każdy ma prawo dowiedzieć się czy dane go dotyczące są przetwarzane przez TELEPIZZĘ, czy nie.

W związku z tym, zgodnie z założeniami Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych Osobowych, informujemy, że przysługują Ci następujące prawa:

·                     Dostęp do danych

Masz prawo dostępu do swoich danych i sprawdzenia jakie dane przetwarzamy.

·                     Prośba o poprawę lub usunięcie danych

W określonych sytuacjach masz prawo do poprawiania niedokładnych danych, które Cię dotyczą, a które przetwarzamy, a nawet do prośby o ich usunięcie, na przykład kiedy nie są już użyteczne w celach określonych wcześniej.

·                     Prośba o ograniczenie przetwarzania danych

W określonych okolicznościach masz prawo prosić nas o ograniczenie przetwarzania danych. W tym przypadku zachowamy je tylko w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, zgodnie z założeniami Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych Osobowych.

·                     Przenoszenie danych

W określonych okolicznościach masz prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe, które Cię dotyczą i które nam dostarczyłeś, oraz masz prawo przesłać te dane osobowe innemu administratorowi.

·                     Prawo do sprzeciwu

W określonych okolicznościach i z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją, masz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania dotyczących Cię danych osobowych. W tym przypadku nie będziemy już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wystąpią prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania, lub podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Dokąd powinieneś się zwrócić w celu dochodzenia swoich praw?

W celu dochodzenia swoich praw, wyszczególnionych powyżej, osoba zainteresowana może skontaktować się z TELEPIZZĄ pocztą, dopisując na kopercie „Ochrona danych” i wysyłając list na adres Działu Obsługi Klienta Telepizza Poland Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Postępu 6, 02-676 Warszawa, lub mailowo na adres: opinia@telepizza.pl.

Kiedy odpowiemy na Twoje zgłoszenie?

Odpowiemy na Twoje zgłoszenie niezwłocznie, w terminie maksymalnie jednego miesiąca od otrzymania zgłoszenia. Mając na uwadze złożoność oraz liczbę otrzymywanych zgłoszeń, termin może się wydłużyć o kolejne dwa miesiące, przy czym TELEPIZZA poinformuje zainteresowanego o przedłużeniu najpóźniej po miesiącu od otrzymania zgłoszenia oraz wyjaśni powody opóźnienia.

Czy masz prawo do reklamacji?

Tak, zainteresowany ma prawo do reklamacji, szczególnie w sytuacji gdy nie jest usatysfakcjonowany przestrzeganiem swoich praw, w instytucji państwowej. W Polsce  jest to prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Przed złożeniem reklamacji, zainteresowany może skontaktować się mailowo z Inspektor Ochrony Danych Osobowych (IOD)  pod adresem: iod@telepizza.pl

9.  BEZPIECZEŃSTWO DANYCH

W celu zapewnienia bezpieczeństwa Twoich danych osobowych informujemy, że przyjęliśmy wszelkie środki natury technicznej i organizacyjnej potrzebne do zagwarantowania bezpieczeństwa udostępnionych danych osobowych i ochrony przed ich modyfikacją, utratą, niewłaściwym użyciem, rozpowszechnieniem i nieautoryzowanym użyciem lub przetwarzaniem, zgodnie z założeniami Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych Osobowych. W tym względzie, TELEPIZZA gwarantuje ochronę przetwarzanych danych i zastosuje odpowiednie środki adekwatne do aktualnego stanu technologii. Nasze środki bezpieczeństwa są ciągle aktualizowane  zgodnie z rozwojem technologicznym i obowiązkami wynikającymi z przepisów na temat ochrony danych.

W przypadku gdy użyjesz danych osoby trzeciej, na przykład w celu złożenia zamówienia na produkty oferowane przez TELEPIZZĘ, informujemy, że będziesz jedynym odpowiedzialnym za zdobycie zgody osoby trzeciej na udostępnienie jej danych TELEPIZZY.

Ponadto, jeśli będziesz mieć jakiekolwiek pytania dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych, możesz zgłosić się do wyżej wymienionej jednostki, która jest do dyspozycji klientów potrzebujących informacji na temat przetwarzania danych osobowych lub chcących zgłosić sugestie lub zażalenia.

TELEPIZZA nie jest odpowiedzialna za przetwarzanie danych osobowych pochodzących ze stron internetowych spoza domeny TELEPIZZY, na które możesz dostać się poprzez linki zawarte na naszej stronie, ani za środki bezpieczeństwa stosowane na jakiejkolwiek innej stronie internetowej, na której znajdują się odnośniki do naszej strony.

TA INFORMACJA PRAWNA DOTYCZĄCA OCHRONY DANYCH MA PIERWSZEŃSTWO WOBEC JAKIEJKOLWIEK INNEJ INORMACJI PRAWNEJ LUB KLAUZULI DOTYCZĄCEJ DANYCH OSOBOWYCH, KTÓRE ZAWIERAJĄ WARUNKI STOJĄCE W SPRZECZNOŚCI DO POWYŻEJ USTALONYCH

 

 

 

INFORMACJA PRAWNA DOTYCZĄCA OCHRONY DANYCH

Portal telepizza.pl

Podstawowe informacje dotyczące ochrony danych osobowych

Podmiot odpowiedzialny za przetwarzanie:    

Telepizza Poland Sp.z o.o.

Cele przetwarzania i podstawa prawna:             

Cel 1: Obsługa zamówienia i rozpatrywanie reklamacji i sugestii dotyczących zrealizowanego zamówienia.

Podstawa prawna: Strona w umowie z klientem w sprawie realizacji zamówienia.

 

Cel 2: Przesyłanie informacji handlowej na temat produktów i/lub usług oferowanych przez naszą sieć każdym dostępnym kanałem, jak również otrzymywanie informacji zwrotnej na temat satysfakcji klienta.

Podstawa prawna: Zgoda wyrażona przez osobę zainteresowaną poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola dotyczącego informacji handlowych.

 

Cel 3: Dopasowanie oferty handlowej do preferencji klientów na podstawie analizy i segmentacji informacji osobowych i handlowych.

Podstawa prawna: Zgoda wyrażona przez osobę zainteresowaną poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola dotyczącego wykorzystania danych osobowych w celu profilowania.

Odbiorcy cesji danych:  Dane nie są przekazywane

Odbiorcy międzynarodowego przekazywania danych:  Dane mogą zostać przekazane podmiotom trzecim jeśli będzie to konieczne aby zrealizować cele przetwarzania.

Prawa osób zainteresowanych:               Prawo do dostępu, poprawiania, wycofania danych oraz inne prawa wyszczególnione w informacjach dodatkowych.

Informacje dodatkowe:               Więcej szczegółowych informacji na temat ochrony danych osobowych znajdziesz w dziale: “CZĘŚĆ II: Informacje dodatkowe i szczegółowe”


CZĘŚĆ II: Informacje dodatkowe i szczegółowe dotyczące użycia Twoich danych osobowych

 

Niniejszy dokument ma na celu określenie Polityki Prywatności strony internetowej należącej do Telepizza Poland Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Postępu 6, 02-676 Warszawa, numerem NIP 527 020 24 89 zwana dalej TELEPIZZA.

W dokumencie wyjaśnimy jak gromadzimy, wykorzystujemy, udostępniamy i chronimy dane osobowe w związku z korzystaniem z naszych usług i produktów oraz naszej strony internetowej.

Opinia naszych klientów jest dla nas ważna, więc jeśli masz jakieś pytania dotyczące Polityki Prywatności, możesz skontaktować się z nami pod adresem wymienionym powyżej lub mailowo, pod adresem iod@telepizza.pl

Przejrzystość jest dla nas bardzo istotna, dlatego też prosimy byś poświęcił kilka minut na zapoznanie się z Polityką Prywatności i podjęcie decyzji. Polityka Prywatności ma na celu zagwarantowanie spełnienia wszystkich warunków Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych Osobowych (RODO).

 

1.    ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA PRZETWARZANIE

Kto jest odpowiedzialny za przetwarzanie danych?

Jednostka:         Telepizza Poland Sp. z o.o.

Adres:                ul. Postępu 6, 02 – 676 Warszawa

Telefon:             +48 22 869 69 00

Kontakt IOD:       iod@telepizza.pl

 

2.    CEL PRZETWARZANIA

W jakim celu przetwarzamy Twoje dane osobowe?

W firmie TELEPIZZA przetwarzamy dane udostępnione przez osoby zainteresowane w celu:

             Obsługi dostawy zamówienia oraz rozpatrywania reklamacji i sugestii dotyczących zrealizowanego zamówienia

             Przesyłania informacji handlowej na temat produktów i/lub usług oferowanych przez naszą sieć każdym dostępnym kanałem, jak również otrzymania informacji zwrotnej na temat satysfakcji klienta.

             Dopasowania oferty handlowej do preferencji klientów na podstawie analizy i segmentacji informacji osobowych i handlowych.

 

W przypadku gdyby TELEPIZZA zamierzała wykorzystać Twoje dane w innych celach niż te zdefiniowane powyżej, zostaniesz o tym poinformowany wcześniej.

Zainteresowany będzie jedynym pociągniętym do odpowiedzialności w przypadku podania nieprawdziwych, niedokładnych, niepełnych lub nieaktualnych danych.

Ile czasu przechowujemy Twoje dane?

Otrzymane dane osobowe przechowywane są dopóki nie poprosisz o ich usunięcie lub dopóki są adekwatne do celów w jakich zostały pozyskane.

Czy będziesz musiał udostępnić nam wszystkie swoje dane?

Tak, konieczne będzie podanie wszystkich danych koniecznych do zrealizowania zamówienia

 

3.    POUFNOŚĆ

TELEPIZZA jest zobowiązana do poszanowania poufności danych i wykorzystania ich zgodnie z przeznaczeniem, jak również do przechowywania ich w odpowiedni sposób, w celu uniknięcia ich modyfikacji, utraty i nieautoryzowanego  dostępu i przetwarzania, zgodnie z postanowieniami RODO.

4.    ZASADY UŻYTKOWANIA I ODPOWIEDZIALNOŚĆ UŻYTKOWNIKA

Użytkownik oświadcza i gwarantuje, że jest pełnoletni i ma zdolność prawną do korzystania z usług oferowanych na Stronie.

W związku z tym TELEPIZZA będzie mogła podjąć odpowiednie działania w celu sprawdzenia wieku użytkownika, który w każdej chwili może zostać poproszony o udowodnienie swojego wieku poprzez dostarczenie kopii dowodu tożsamości lub innego dokumentu. Jeśli użytkownik nie wyrazi zgody lub nie odpowie w terminie, TELEPIZZA  ma prawo do usunięcia użytkownika z rejestru.

W przypadku gdy TELEPIZZA wypuści na rynek specjalną promocję produktów lub usług skierowaną do dzieci, będzie miała prawo do wykorzystania odpowiednich mechanizmów prawnych aby umożliwić uczestnictwo niepełnoletnich w promocjach dzięki zgodzie rodziców lub opiekunów oraz zastosowaniu specjalnych środków sprawdzenia i bezpieczeństwa danych.

Użytkownik zobowiązuje się do nie realizowania fałszywych zamówień oraz udostępnienia poprawnych i prawdziwych potrzebnych danych. Udostępnienie nieprawdziwych lub niekompletnych danych to wyłączna odpowiedzialność użytkownika i może prowadzić do braku realizacji zamówienia przez TELEPIZZĘ.

5.    UZASADNIENIE PRAWNE

Jakie jest uzasadnienie prawne do wykorzystania Twoich danych?

Podstawą prawną do przetwarzania danych jest umowa w której klient jest stroną w realizacji zamówienia oraz zgoda którą wyraża klient zaznaczając pola dotyczące akceptacji przesyłania informacji handlowej i analizy jego danych osobowych poprzez tworzenie profilów.

Czy klient ma prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych?

Tak, zainteresowany ma prawo do wycofania  zgody w dowolnym momencie, co nie wpływa na legalność przetwarzania danych sprzed wycofania zgody.

Czy TELEPIZZA będzie w sposób zautomatyzowany podejmować decyzje w indywidualnych przypadkach i/lub tworzyć profile które będą miały skutki prawne lub w podobny sposób znacznie wpłyną na zainteresowanego?

Nie, w TELEPIZZY nie będą miały miejsca decyzje zautomatyzowane ani tworzenie profilów na podstawie danych udostępnionych przez zainteresowanych.

6.    ODBIORCY CESJI DANYCH

Czy dane będą udostępniane innym firmom?

Nie, nie przewiduje się przekazywania danych osobom trzecim, z wyjątkiem sytuacji obowiązku prawnego.

7.    ODBIORCY MIĘDZYNARODOWEGO PRZEKAZYWANIA DANYCH

Jakim odbiorcom przekażemy Twoje dane?

TELEPIZZA będzie mogła przekazać Twoje dane w celach wyszczególnionych w dziale „W jakim celu przetwarzamy Twoje dane osobowe?” innym firmom Grupy/Sieci TELEPIZZA w sektorze restauracyjnym, jak również firmom powiązanym z ich działalnością i promocją (rozrywka, podróże, żywienie, telekomunikacja, kultura, usługi), które współpracują lub będą współpracowały z TELEPIZZĄ przy jej działaniach i kampaniach promocyjnych.

8.    PRAWA OSÓB ZAINTERESOWANYCH

Jakie są Twoje prawa jeśli udostępnisz nam dane?

Każdy ma prawo dowiedzieć się czy dane go dotyczące są przetwarzane przez TELEPIZZĘ, czy nie.

W związku z tym, zgodnie z założeniami Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych Osobowych, informujemy, że przysługują Ci następujące prawa:

Dostęp do danych

Masz prawo dostępu do swoich danych i sprawdzenia jakie dane przetwarzamy.

Prośba o poprawę lub usunięcie danych

W określonych sytuacjach masz prawo do poprawiania niedokładnych danych, które Cię dotyczą, a które przetwarzamy, a nawet do prośby o ich usunięcie, na przykład kiedy nie są już użyteczne w celach określonych wcześniej.

Prośba o ograniczenie przetwarzania danych

W określonych okolicznościach masz prawo prosić nas o ograniczenie przetwarzania danych. W tym przypadku zachowamy je tylko w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, zgodnie z założeniami Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych Osobowych.

Przenoszenie danych

W określonych okolicznościach masz prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe, które Cię dotyczą i które nam dostarczyłeś, oraz masz prawo przesłać te dane osobowe innemu administratorowi.

Prawo do sprzeciwu

W określonych okolicznościach i z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją, masz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania dotyczących Cię danych osobowych. W tym przypadku nie będziemy już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wystąpią prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania, lub podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Dokąd powinieneś się zwrócić w celu dochodzenia swoich praw?

W celu dochodzenia swoich praw, wyszczególnionych powyżej, osoba zainteresowana może skontaktować się z TELEPIZZĄ pocztą, dopisując na kopercie „Ochrona danych” i wysyłając list na adres Działu Obsługi Klienta Telepizza Poland Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Postępu 6, 02-676 Warszawa, lub mailowo na adres: opinia@telepizza.pl.

Kiedy odpowiemy na Twoje zgłoszenie?

Odpowiemy na Twoje zgłoszenie niezwłocznie, w terminie maksymalnie jednego miesiąca od otrzymania zgłoszenia. Mając na uwadze złożoność oraz liczbę otrzymywanych zgłoszeń, termin może się wydłużyć o kolejne dwa miesiące, przy czym TELEPIZZA poinformuje zainteresowanego o przedłużeniu najpóźniej po miesiącu od otrzymania zgłoszenia oraz wyjaśni powody opóźnienia.

Czy masz prawo do reklamacji?

Tak, zainteresowany ma prawo do reklamacji, szczególnie w sytuacji gdy nie jest usatysfakcjonowany przestrzeganiem swoich praw, w instytucji państwowej. W Polsce  jest to prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Przed złożeniem reklamacji, zainteresowany może skontaktować się mailowo z Inspektor Ochrony Danych Osobowych (IOD)  pod adresem: iod@telepizza.pl

9. BEZPIECZEŃSTWO DANYCH

W celu zapewnienia bezpieczeństwa Twoich danych osobowych informujemy, że przyjęliśmy wszelkie środki natury technicznej i organizacyjnej potrzebne do zagwarantowania bezpieczeństwa udostępnionych danych osobowych i ochrony przed ich modyfikacją, utratą, niewłaściwym użyciem, rozpowszechnieniem i nieautoryzowanym użyciem lub przetwarzaniem, zgodnie z założeniami Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych Osobowych. W tym względzie, TELEPIZZA gwarantuje ochronę przetwarzanych danych i zastosuje odpowiednie środki adekwatne do aktualnego stanu technologii. Nasze środki bezpieczeństwa są ciągle aktualizowane  zgodnie z rozwojem technologicznym i obowiązkami wynikającymi z przepisów na temat ochrony danych.

W przypadku gdy użyjesz danych osoby trzeciej, na przykład w celu złożenia zamówienia na produkty oferowane przez TELEPIZZĘ, informujemy, że będziesz jedynym odpowiedzialnym za zdobycie zgody osoby trzeciej na udostępnienie jej danych TELEPIZZY.

Ponadto, jeśli będziesz mieć jakiekolwiek pytania dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych, możesz zgłosić się do wyżej wymienionej jednostki, która jest do dyspozycji klientów potrzebujących informacji na temat przetwarzania danych osobowych lub chcących zgłosić sugestie lub zażalenia.

TELEPIZZA nie jest odpowiedzialna za przetwarzanie danych osobowych pochodzących ze stron internetowych spoza domeny TELEPIZZY, na które możesz dostać się poprzez linki zawarte na naszej stronie, ani za środki bezpieczeństwa stosowane na jakiejkolwiek innej stronie internetowej, na której znajdują się odnośniki do naszej strony.

TA INFORMACJA PRAWNA DOTYCZĄCA OCHRONY DANYCH MA PIERWSZEŃSTWO WOBEC JAKIEJKOLWIEK INNEJ INORMACJI PRAWNEJ LUB KLAUZULI DOTYCZĄCEJ DANYCH OSOBOWYCH, KTÓRE ZAWIERAJĄ WARUNKI STOJĄCE W SPRZECZNOŚCI DO POWYŻEJ USTALONYCH