W związku z wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemicznego na terenie całego kraju Telepizzę można zamówić w dostawie lub na wynos. Konsumpcja na miejscu jest wstrzymana do odwołania.

Regulamin zamówień przez internet

Banner

 

Artykuł 1 Definicje


TELEPIZZA – Telepizza Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-676) przy ul. Postępu 6 wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000011248 o kapitale zakładowym 55.752.100,00 złotych, NIP 527-020-24-89.

PARTNER – osoba fizyczna lub osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej prowadzące działalność gospodarczą z prawem do używania znaku towarowego „Telepizza” na podstawie odrębnych umów.

PRODUKT – towary znajdujące się w aktualnej ofercie TELEPIZZA dostępnej na stronie internetowej http://www.telepizza.pl w menu sklepu internetowego.

KLIENT – użytkownik spełniający warunki Regulaminu, który dokonał prawidłowej Rejestracji  w wyniku której zostało utworzone Konto i tym samym uzyskał dostęp do dokonywania zamówień Produktów na zasadach określonych w Regulaminie.

KONTO – prowadzone dla Klienta przez Telepizza pod zdefiniowaną nazwą (login) konto będące zbiorem informacji o Kliencie i dokonanych przez niego zakupach.

REJSTRACJA – procedura tworzenia konta Klienta.

REGULAMIN – postanowienia niniejszego regulaminu.

 

 

Artykuł 2 Warunki Dokonywania Zakupów


1.    Klientami mogą być osoby fizyczne, które ukończyły 18 lat i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, ale mogące we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania pod warunkiem prawidłowej reprezentacji. Użytkownikami mogą być osoby, które ukończyły 13 rok życia, ale nie ukończyły 18 lat w zakresie w jakim mogą nabywać prawa i zaciągać zobowiązania zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa.
2.    Osoby fizyczne nie prowadzące działalności gospodarczej w celu Rejestracji w celu Rejestracji, powinny wypełnić formularz rejestracyjny poprzez podanie: swojego imienia i nazwiska, adresu zamieszkania i/lub dostawy wraz z nazwą regionu (województwa), i miasta adresu e-mail (login), imię, nazwisko oraz numeru telefonu kontaktowego, oraz hasła. 
3.    Rejestracji osoby fizycznej prowadzącą działalnością gospodarczą, osoby prawnej oraz jednostki organizacyjnej, o której mowa w art. 2 ustęp 1 Regulaminu a także wszystkich innych czynności dotyczących tych podmiotów, może dokonać osoba, która jest umocowana do dokonywania w ich imieniu wszelkich czynności związanych z Rejestracją oraz do wykonywania wszystkich praw i obowiązków Klienta. W celu Rejestracji osoba ta powinna wypełnić formularz rejestracyjny przewidziany dla osoby fizycznej, a w miejscu na uwagi podać dodatkowo pełną nazwę (firmy) podmiotu rejestrowanego wraz z wskazaniem formy prawnej oraz adres jego siedziby wraz z nazwą kraju i regionu (województwa), numer  NIP, numer wpisu we właściwym rejestrze wraz z wskazaniem kto prowadzi rejestr i następnie w terminie miesiąca od dnia Rejestracji przesłać kopię dokumentów potwierdzających powyższe dane.
4.    Po wypełnieniu i potwierdzeniu prawdziwości danych w formularzu rejestracyjnym na podany w nim adres e-mail zostanie wysłana wiadomość wskazująca sposób procesu Rejestracji i utworzenia konta Klienta co jest równoznaczne z zawarciem umowy realizacji zakupów produktów przez Internet z Telepizza lub Partnerem .
5.    W terminie 10 dni od zawarcia umowy, o której mowa w art. 2 ust. 4, Klient może od niej odstąpić bez podania przyczyn poprzez złożenie stosownego oświadczenia w formie elektronicznej lub na piśmie (do zachowania terminu wystarczy wysłanie pisma przed jego upływem). Prawo do odstąpienia nie przysługuje Klientowi w stosunku do zrealizowanych na podstawie poszczególnych zamówień jeśli nie jest on w stanie zwrócić zamówionych Produktów dostarczonych na ich podstawie.
6.    Telepizza ma prawo uzależnić Rejestrację lub realizacje zamówień w ramach niniejszego Regulaminu przez Klienta od uwiarygodnienia jego danych wymienionych w art. 2 ust 1, art. 2 ust. 2, art. 2 ust. 3. W przypadku Klienta o którym mowa w art. 2 ust. 3 podczas Rejestracji kopii dokumentów potwierdzających dane wskazane podczas Rejestracji lub ich negatywna weryfikacja przez Telepizza powoduje niemożność dokonywania zamówień przez takiego Klienta i usunięcie go z systemu.
7.    Po prawidłowym przeprowadzeniu Rejestracji Klient uzyskuje dostęp do systemy za pomocą adresu e mail (loginu) i hasła poprzez wypełnienie odpowiednich rubryk na stronie http://www.telepizza.pl
8.    Klient ponosi wyłączna odpowiedzialność za prawidłowości podanych przez niego danych podczas Rejestracji i ich aktualność podczas składania zamówień.
9.    Klient nie ma możliwości  dokonywania Rejestracji wielu kont na jednym adresie e mail. Klient który nie przeprowadził prawidłowo procesu Rejestracji nie może korzystać z zakupów produktów dokonanych przez Internet.
10.    Klientowi nie wolno korzystać z Kont innych Klientów oraz udostępniać swojego Konta innym osobom, z wyjątkiem przypadków udostępnienia Konta przez Klienta o którym mowa w art. 2 ust. 3 Regulaminu osobom należycie umocowanym przez Klienta do działania w jego imieniu. Klient powinien zachować w tajemnicy hasło do Konta. Konta są nie mogą być przedmiotem obrotu w szczególności zbycia, zastawu itp..
11.    Telepizza zastrzega sobie możliwość czasowego zablokowania Konta bądź dostępu do wybranych usług w przypadku stwierdzenia, że bezpieczeństwo Konta jest zagrożone. Telepizza może uzależnić dalsze korzystanie z Konta przez Klienta od dokonania zmiany hasła dostępowego do tego Konta lub złożenia wyjaśnieni bądź przedstawienia dokumentów potwierdzających prawo do operowanymi danymi i informacjami przez Klienta. Po dokonaniu zmiany hasła Klient natychmiast odzyska dostęp do Konta.
12.    Telepizza realizuje zamówienia dokonane przez Klienta wyłącznie w strefach przypisanych bądź  lokalom Telepizza bądź lokalom Partnerów. Dokonanie zamówienia z wskazaniem adresem dostawy znajdującym się poza strefą jest niemożliwe i nie będzie przyjęte przez system.
13.    Minimalna wartość zamówienia które zostaje przyjęte do realizacji wynosi w zależności od lokalu 28 złotych (słownie: dwadzieścia osiem złotych) lub 25 złote (słownie dwadzieścia pięć złotych) brutto.
14.    Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Telepizza: dowolna przeglądarka internetowa

 

 

 

 

 

Artykuł 3 Realizacja zamówienia


1.    Zakupów Produktów może dokonywać Klient po zalogowaniu się do systemu z użyciem adresu e mail i hasła oraz wskazaniem adresu dostawy.
2.    Krok 1 – wskazanie sposobu odbioru i adresu dostawy. Po prawidłowym wskazaniu adresu dostawy z listy adresów system automatycznie wskaże lokal Telepizza lub Partnera realizujący dostawę zamówionych Produktów .
3.    Klient zobowiązany jest wskazać godzinę realizacji dostawy. W przypadku gdy wskazana przez klienta godzina nie będzie mogła zostać zrealizowana zostanie on poinformowany przez system o konieczności wskazania innej godziny dostawy.
4.    Krok 2 i 3 - Po wybraniu możliwej godziny realizacji dostawy Klient  z dostępnego w systemie menu wybiera Produkty stanowiące przedmiot zamówienia.
5.    Krok 4 – Klient Prawidłowość złożonego zamówienia zarówno pod względem wybranych produktów ich ilości jak i ceny do zapłaty w momencie zrealizowania dostawy. Skutkiem prawnym ostatecznego potwierdzenia zamówienia jest dokonanie zakupu przez Klienta Produktów i konieczność zapłaty.
6.    Potwierdzenie zamówienia oznacza zawarcie umowy oraz akceptacje przez Klienta warunków finansowych widocznych przy potwierdzaniu zamówienia.
7.    P dokonaniu potwierdzenia zamówienia przez Klienta system wyświetli wskazany przez klienta adres dostawy wraz z wskazanym numerem telefonu celem ostatecznej akceptacji i wprowadzeniu ewentualnych korekt.
8.    Zatwierdzając ostatecznie zamówienie Klient potwierdza dane zawarte w zamówieniu warunki finansowe oraz adres dostawy.
9.    Telepizza realizuje dostawę Produktów na adres wskazany przez Klienta w prawidłowo wypełnionym zamówieni na swój własny koszt z użyciem swoich przedstawicieli. Telepizza dołoży wszelkich starań by termin realizacji był możliwie i zbieżny z wyznaczonym terminem przez Klienta nie krótszym niż pełna godzina od złożenia zamówienia.
10.    Klient zobowiązany jest dokonać przy odbiorze zamówienia pełnej płatności za dostarczone Produkty w wysokości określonej w zaakceptowanym zamówieniu. 
11.    Ceny podane w zamówieniu internetowym zawierają aktualnie obowiązujący podatek VAT. W przypadku zmiany cen Telepizza zobowiązuje się do niezwłocznego zaktualizowania menu. W razie braku akceptacji Klienta nowej ceny, zamówienie na określony produkt nie będzie realizowane. Zmiany cen nie dotyczą zamówień będących w trakcie realizacji, które zostały już ostatecznie potwierdzone.
12.    Klient zobowiązany jest by utrzymywać swój login i hasło w tajemnicy oraz zobowiązany jest pilnować by składane zamówienia zakupów Produktów z jego Konta nie były składane lekkomyślnie, omyłkowo lub też bez zapoznania się i zrozumienia konsekwencji składania oferty zgodnie z niniejszym Regulaminem i przepisami polskiego prawa.
13.    W momencie dostawy dostawca wręczy wraz z zamówionymi produktami paragon fiskalny. W przypadku gdy Klient życzy sobie otrzymać fakturę VAT musi podać wszystkie niezbędne dane a uwagę o takim życzeniu umieścić w polu na dodatkowe informacji i życzenia Klienta.

 

 

 

 

 

Artykuł 4 Uprawnienia Telepizza


1.    Telepizza zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówienia złożonego na podstawie błędnie lub nieprawidłowo wypełnionych formularzy bądź złożonych z naruszeniem niniejszego Regulaminu.
2.    Telepizza może zawiesić na czas określony albo nieokreślony jedno, kilka bądź wszystkie Konta Klienta w przypadku, gdy działania Klienta naruszają postanowienia Regulaminu lub inny sposób szkodzą Telepizza bądź w uzasadnionych przypadkach, gdy Konto wymaga dodatkowej weryfikacji danych. Niezależnie od zawieszenia Konta Klient ponosi pełną odpowiedzialność za swoje działania będące podstawą do zawieszenia Konta, w szczególności ponosi pełną odpowiedzialność odszkodowawczą względem Telepizza.
3.    W przypadku stwierdzenia przez Telepizza działań Klienta mogące utrudniać lub destabilizować działanie serwisu obsługującego zakupy Produktów przez Internet, Telepizza niezwłocznie zablokuje Konto takiego Klienta. W takiej sytuacji Telepizza podejmie również wszelkie działania prawne związane z naprawieniem poniesionej szkody.
4.   
5.    Klient, którego Konto jest zawieszone nie może w tym czasie ponownie zarejestrować bądź prowadzić Konta bez uprzedniej zgody Telepizza. Telepizza może odmówić Klientowi kolejnej rejestracji i prowadzenia Konta także wówczas, gdy jakiekolwiek Konto tego Klienta było zawieszone w przeszłości.
6.    W przypadku braku możliwości zrealizowania zamówienia z uwagi na braki magazynowe produktów w lokalu Telepizza telefonicznie Klienta o braku możliwości zrealizowania przedmiotowego zamówienia
7.    Telepizza ma prawo odmówić realizacji zamówienia w przypadku gdy którykolwiek z dostawców półproduktów  wycofa produkty z obiegu w oparciu o przepisy ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 roku o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. 2006r. nr 171, poz. 1225 ze zm.).

 

 

 

 

Artykuł 5 Reklamacje


1.    Każdemu Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji jeżeli Produkty i usługi przewidziane w niniejszym Regulaminie nie są realizowane przez Telepizza lub Partnera lub są realizowane niezgodnie z postanowieniami Regulaminu.
2.    Reklamację można złożyć w formie elektronicznej poprzez przesłanie jej treści na adres opinie@telepizza.pl lub pisemnej na adres siedziby Telepizza. Reklamacja powinna zawierać co najmniej dane identyfikujące Klienta, telefon i adres e mail do korespondencji, data złożenia zamówienia, data realizacji zamówienia, wskazany adres realizacji zamówienia, login Klienta oraz szczegółowy opis składanych zastrzeżeń.
3.    Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają są niepełne lub dla potrzeby pełnego wyjaśnienia Telepizza wystąpi o ich uzupełnienie, jeszcze przed rozpatrzeniem reklamacji. Czas rozpatrzenia reklamacji ulega przedłużeniu do momentu uzupełniania danych przez Klienta składającego reklamację.
4.    Telepizza rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci, z zastrzeżeniem, że Telepizza może odmówić rozpatrzenia reklamacji złożonych po upływie 90 dni od ujawnienia się przyczyn reklamacji.
5.    Odpowiedź na reklamację wysyłana jest wyłącznie na adres e-mail przypisany do Konta danego Klienta lub na adres wskazany w samej reklamacji.

 

 

 

 

Artykuł 6 Przerwy Techniczne


1.    Telepizza dokłada wszelkich starań, aby zapewnić prawidłowe i nieprzerwane funkcjonowanie systemu obsługującego zakupy przez Internet.. Jednak z uwagi na złożoność procedur mogą wystąpić awarie i błędy techniczne spowodowane kłopotami ze sprzętem bądź oprogramowaniem. W każdym przypadku Telepizza  stara się w jak największym stopniu ograniczyć negatywne skutki zaistniałych problemów technicznych.
2.    Aby rozwijać system zakupów przez Internet oraz minimalizować ryzyko wystąpienia awarii, konieczne są okresowe przerwy techniczne, w czasie których w systemie informatycznym wprowadzane są odpowiednie zmiany. Telepizza dba o to, aby przerwy techniczne nie były uciążliwe dla Klientów, w tym celu, w miarę możliwości, o terminie i przewidywanej długości trwania przerwy informuje Klientów stosownym komunikatem na stronie z co najmniej kilkugodzinnym wyprzedzeniem.
3.    Za awarię techniczną lub bład techniczny uznaje się sytuację, w której zdecydowana większość lub wszyscy Klienci utracili możliwość korzystania z podstawowych funkcji systemu zakupów Produktów przez Internet, w szczególności nie mogli się zalogować, dokonać zamówienia czy potwierdzić zamówienia i inne.

 

 

 

 

Artykuł 7 Zmiany Regulaminu


1.    Telepizza w każdej chwili może dokonać zmian w Regulaminie i uruchomić nową wersję usług oprogramowania czy systemu dokonywania zakupów Produktów przez Internet. Zmiana staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Telepizza , który nie może być krótszy niż 7 dni od momentu udostępnienia Klientom zmienionego Regulaminu.
2.    Klient przy pierwszym logowaniu celem dokonania zakupów Produktu  po wejściu w życie zmienionego Regulaminu zostanie powiadomiony o takich zmianach i o możliwości ich akceptacji. Za akceptację zmian uważa przystąpienie do realizacji zamówienia i jego potwierdzenie już po otrzymaniu komunikatu o dokonanych zmianach.. Odmowa akceptacji zmian jest równoznaczna z rozwiązaniem umowy i rezygnacją Klienta z dokonywania zakupów Produktów przez Internet.

 

 

 

 

 

Artykuł 8 Rozwiązanie Umowy


1.    Każdemu Klientowi przysługuje prawo do rozwiązania umowy i rezygnacji z dokonywania zamówień Produktów za pomocą Internetu. Rezygnacji dokonuje się poprzez wysłanie oświadczenia o rezygnacji i usunięciu konta z systemu na adres e milowy opinie.telepizza.pl. Oświadczenie musi zawierać co najmniej dane identyfikujące Klienta, telefon i adres e mail, login wraz z hasłem oraz wyrażone wprost oświadczenie o rezygnacji z dokonywania zamówień Produktów przez Internet. Rozwiązanie dokonuje się z zachowaniem 7 dniowego terminu wypowiedzenia z zastrzeżeniem postanowień art. 8 ust. 2.
2.    Wszystkie zamówienia Produktów złożone i potwierdzone przez Klienta przed wysłaniem wiadomości zawierającej oświadczenie o rozwiązaniu umowy zostaną zrealizowane normalnie zgodnie z postanowieniami Regulaminu.
3.    Z podaniem przyczyny Telepizza ma prawo do rozwiązania umowy z poszczególnym Klientem i usunięciem jego Konta z systemu dokonywania zakupów Produktów przez Internet z zachowaniem 7 dniowego terminu wypowiedzenia z zastrzeżeniem postanowień art. 8 ust. 2.

 

 

 

 

 

Artykuł 9 Dane Osobowe


1.    Telepizza przykłada szczególną wagę do ochrony prywatności Klientów. Telepizza z należytą starannością dobiera i stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne przewidziane prawem zapewniające ochronę przetwarzanych danych. W szczególności Telepizza zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa. Telepizza sprawuje stałą kontrolę nad procesem przetwarzania danych oraz ogranicza dostęp do danych w możliwie największym stopniu.
2.    Telepizza Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-676) przy ul. Postępu 6 wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000011248 o kapitale zakładowym 55.752.100,00 złotych, NIP 527-020-24-89 jest Administratorem Danych osobowych Klientów.
3.    Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda samych Klientów, jak również ustawowe upoważnienie do przetwarzania danych niezbędnych w celu realizacji oraz rozliczenia usług świadczonych przez Telepizza.
4.    Podanie jakichkolwiek danych osobowych jest dobrowolne. Podanie danych wymienionych o których mowa w art.2 ust.2 i art. 2 ust. 3 Regulaminu jest konieczne do zawarcia z Telepizza umowy o świadczenie usług i realizacji zakupów produktów przez Internet. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
5.    Dane podawane przez Klienta w trakcie Rejestracji i dokonywania zamówień Produktów są wykorzystywane do celów księgowych, do kontaktowania się z Klientem w ramach realizacji zamówień oraz do innych czynności związanych z wykonywaniem umowy w tym także udostępniane są dostawcom i Partnerom którymi Telepizza posługuje się przy wykonaniu umowy. Dane te mogą służyć do weryfikacji, czy osoba rejestrująca spełnia wymagane przez Regulamin i przepisy prawne warunki. Dane kontaktowe wykorzystywane są również do przesyłania Klientowi przez Telepizzę informacji o spółce i świadczonych przez nią usługach. Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania tego typu informacji.
6.    Dodatkowo, okazjonalnie, w drodze specjalnie przygotowanych ankiet przesyłanych za pośrednictwem poczty elektronicznej Telepizza zbiera od Klientów dane demograficzne i profilowe (takie jak wykształcenie, wiek, zarobki). Dane te wykorzystywane są do badania preferencji Klientów i dostosowywania oferty Telepizza do ich oczekiwań, jak również służą do analiz statystycznych i tworzenia zbiorowego wizerunku Klientów przekazywanego partnerom marketingowym, czy spółkom powiązanym kapitałowo z Telepizza. Ujawnienie tych danych jest zawsze dobrowolne, a Klientowi w każdej chwili przysługuje prawo do rezygnacji z otrzymywania tego typu danych.
7.    Telepizza systematyczni prowadzi promocje i konkursy dane klientów będą wykorzystywane do przesłania informacji o promocjach, konkursach czy przesyłania informacji o nowych produktach. Klientowi w każdej chwili przysługuje prawo do rezygnacji z otrzymywania tego typu danych.
8.    Dane Klientów mogą być udostępniane podmiotom upoważnionym do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa w szczególności organom wymiaru sprawiedliwości, administracji fiskalnej.
9.    Telepizza zapewnia Klientom możliwość wglądu i modyfikacji danych osobowych na zasadach określonych w art. 2 ust. 8 Regulaminu. Telepizza zapewnia Klientom możliwość usunięcia danych osobowych na ze zbioru danych w przypadku odstąpienia od umowy, o którym mowa a art. 2 ust. 5 Regulaminu a także w innych przypadkach jeśli to wynika z obowiązujących przepisów prawa. Telepizza może odmówić usunięcia danych Klienta, jeżeli Klient ten nie uregulował wszystkich należności wobec Telepizza lub Partnera  lub swoim dotychczasowym zachowaniem naruszył Regulamin bądź obowiązujące przepisy prawa, a zachowanie danych jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności Klienta.

 

 

 

 

Artykuł 10 Postanowienia Końcowe


1.    Prawem właściwym dla umowy pomiędzy Klientem a Telepizza, której przedmiotem są usługi świadczone przez Telepizza w związku dokonanymi zakupami Produktów przez Internet na warunkach określonych w Regulaminie, jest prawo polskie. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez Telepizza będą rozstrzygane przez właściwe polskie sądy powszechne.
2.    Jeżeli którekolwiek postanowienie Regulaminu zostanie uznane prawomocnym orzeczeniem sądu za nieważne, pozostałe postanowienia pozostają w mocy.
3.    Każdy może zapoznać się z niniejszym Regulaminem który jest udostępniony na stronie internetowej.
4.    W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa powszechnie obowiązującego w szczególności przepisy ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 r. nr. 144, poz. 1204 z zm.); ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie kodeksu cywilnego (Dz. U. 2002 r. nr. 141, poz. 1176 z zm.);